"Utos ng Diyos na ipinagbabawal sa Iglesia ni Cristo na mag-asawa o pakikipagtipan na di kapanampalataya(Iglesia ni Cristo)"

Posted by Jonathan on 12:30 PM, 04-Dec-11

Under: CHURCHS DOCTRINE

  

 Ano ang itinagubilin ng mga apostol sa mga Cristiano ukol sa pag-aasawa?

'Huwag makipamatok ang mga Cristiano sa mga kabilang sa di sumasampalataya.

"Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di magsisisampalataya: sapagka't anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan? o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman?

   "At anong pakikipagkasundo mayroon si Cristo kay Belial? o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya?" (II Cor. 6:14-15)

 

 Ano ang kahulugan ng sinabi ng Biblia na "pakikipamatok"?

'Ang salitang "pakikipamatok" ay ipinaliwanag ng isang paring Katoliko, na nagsalin ng Biblia at isang dalubwika, na nangangahulugang pag-aasawa. "6,14: Makipamatok: ang tinutukoy ayang pag-aasawa..."

(footnote,Bagong Tipan isinalin sa wikang Pambansa ni P. Juan Trinidad, SJ)

 

  Bakit bawal sa isang Iglesia ni Cristo ang mag-asawa sa hindi Iglesia ni Cristo?

'Sapagkat walang pakikisama ang kaliwanagan sa kadiliman o ang kay Cristo kay Belial. Nang tayo ay umanib sa Iglesia ay naliwanagan na tayo ng mga aral ng Diyos samantalang ang tagasanlibutan ay namamalagi sa dilim. Hindi maaring paghaluin ang liwanag at dilim. Sila'y likas na magkahiwalay at hindi dapat pagsamahin.  

 

  Kailan pa pinagbawalan ng Diyos ang mga lingkod Niya na mag-asawa sa hindi kabilang sa Kaniyang bayan?

'Noon pa man ay iniutos na ng Diyos sa mga taong ibinukod Niya na hindi sila dapat mag-aasawa sa mga kabilang sa Kaniyang bayan.

   "Ni magaasawa sa kanila; ang inyong anak na babae ay huwag mong papag-aasawahin sa kaniyang anak na lalake, ni   ang kaniyang anak na babae, ay huwag mong papag-aasawahin sa iyong anak na lalake.

   "Sapagka't kaniyang ihihiwalay ang iyong anak na lalake sa pagsunod sa akin, upang sila'y maglingkod sa ibang mga dios: sa gayo'y magaalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo, at kaniyang lilipunin kang madali." (Deut. 7:3-4)

 

  Ano ang ibubunga sa mga anak ng Diyos kapag lumabag sila sa utos na ito?

'Ihihiwalay sila ng kanilang asawa sa pagsunod sa Diyos at pasasambahin sila sa mga diyus-diyusan. Ang lalabag sa pagbabawal na ito ay itinitiwalag sa kapisanan ng bayan ng Diyos sapagkat kasalanan ang kanilang nagagawa sa harap ng Diyos.

  

 Gaanong kasamaan ang nagagawa sa harap ng Diyos ng nag-aasawa sa hindi kabilang sa Kaniyang bayan?

'Malaking kasamaan ang nagagawa ng lalabag sa kabawalang ito. Kahit pa si Solomon na taong paham at dati'y malapit sa Diyos ay pinasama ng ganitong kasalanan.

   "Didinggin nga ba namin kayo na inyong gawin ang lahat na malaking kasamaang ito, na sumalangsang laban sa ating Dios sa pag-aasawa sa mga babaing taga ibang lupa?

   "Hindi ba nagkasala si Solomon na hari sa Israel sa pamamagitan ng mga bagay na ito? gaya man sa gitna ng maraming bansa ay walang haring gaya niya; at siya'y minahal ng kaniyang Dios, at ginawa siyang hari ng Dios sa boong Israel: gayon ma'y pinapag-kasala rin siya ng mga babaing taga ibang lupa." (Neh. 13:27,26)

 

  Ano ang mawawala sa atin kung iibigin natin ang sanlibutan at ang mga taga-sanlibutan?

'Ang pag-ibig ng Ama ang nawawala sa umibig sa tagasanlibutan.

'Samakatuwid ay isang napakabigat na kasalanan ang nagagawa ng sinuman na mag-aasawa sa taga-sanlibutan o hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ito'y isang malaking kasamaan at ikawawala ng pag-ibig ng Diyos sa atin.

     "Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pag-ibig ng Ama." (I Juan 2:15)

 

  Ipinahihintulot ba ng Biblia ang pakikipagtipan sa tagasanlibutan?

'Kahit ang makipagtipan pa lang o makipag-ibigan sa hind kabilang sa bayan ng Diyos ay kasalanan na. Ikawawala na rin ito ng pag-ibig Niya sa atin. Kaya dapat nang iwasan ang pakikipagtipan sa taga-sanlibutan upang hindi na mahulog sa bawal na pag-ibig at pamamahal.

 

 

  Matuwid ba naman sa isang Iglesia ni Cristo ang magtanan kung nais na niyang mag-asawa?

'Hindi rin ito matuwid. Ito'y kasalanan sa Diyos, sapagkat paglapastangan sa mga magulang.

Pagbibigay-galang sa magulang kung sasangguni muna sa kanila ang mga anak tungkol sa kanilang planong pag-aasawa. At kahit pa ang mga anak na mag-aasawa ay nasa hustong gulang na at may matatag nang hanapbuhay, hindi pa rin mabuti na di man lang nila ipagbigay-alam sa mga magulang ang kanilang paglagay sa tahimik. Pagpapalain ng Diyos ang mga anak na mapagmahal at gumagalang sa magulang.

     "Sapagka't sinabi ng Dios, Igalang mo ang inyong ama at ang inyong ina: at, Ang manugayaw sa ama at sa ina, ay mamamatay siyang walang pagsala." (Mat.15:4)

 

 

  Ano-ano pa ang masasamang uri ng pag-aasawa??

'Ang iba pang masamang uri ng pag-aasawa ay ang pagsasama nang hindi kasal o "live-in". Kung masama ang live-in o pagsasama nang hindi kasal ay masama rin ang magpakasal pagkatapos ay hindi naman pala magsasama. Masama rin ang "marriage for convenience" at ang mga pagpapakasal dahil lamang sa nais maging mamayan ng ibang bansa. Ang gayon ay pawang paglapastangan sa kabanal ng kasal. Dapat igalang ang kabanalan ng kasal sa loob ng Iglesia.

 

  Dapat bang pakasal sa huwes o sa mga tagapaturo ng ibang relihiyon ang mga kaanib sa Iglesia ni Criso?

'Kasalanan din at ikinatitiwalag sa Iglesia ang pagpapakasal sa huwes at sa mga tagapagturo ng ibang relihiyon. Ang kasal ay pagtatali ng kautusan o ng mga salita ng Diyos sa mag-aasawa at ang may karapatan lamang na magtali ng kautusan ukol sa mag-aasawa ay ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo na binigyan ng Pangangasiwa ng Iglesia ng karapatang magkasal.

 

  Kasalanan ba sa Diyos na ang isang Iglesia ni Cristo ay mag-asawa ng isang hindi kapatid sa Iglesia?

 Pakikipagtipan pa lamang sa taga-sanglibutan ay bawal na ng Diyos. Kung wala pang asawa, huwag mag-aasawa sa hindi kapanampalataya.

 Huwag magtatanan. Kung nais nang mag-aasawa ay dapat magsabi sa magulang.

 Huwag ding aanib sa anumang kapisanan o Unyon na ang patakaran ay labag sa mga aral ng Biblia

Share on Facebook Share on Twitter

Comments

2 responses to ""Utos ng Diyos na ipinagbabawal sa Iglesia ni Cristo na mag-asawa o pakikipagtipan na di kapanampalataya(Iglesia ni Cristo)""

Jose Federico Guilab II on 11:51 AM, 14-Dec-11

pwede bang may kasado ung babae sa unang asawa at hiwalay naman sila..pwede ba eh anual ung kasal at mag aasaw ung babae ulit?? i need ur reply plzzzzzz

Jonathan on 03:41 PM, 14-Dec-11

Mejo hindi ko po naintindihan ang ibig nyong sabihin. hanggat nakatali pa ang magasawa ay hinding hindi pwede magasawa ulit ang babae/lalake dahil lalabag ito sa batas, ito ay sa ibang relihyon dahil pinapayagan nila ang paghihiwalay ng dalawang magasawa. pero sa panig naming mga Iglesia ni Cristo ay bawal ang paghihiwalay ng magasawa dahil sa itoy Banal. kapag nagasawa ng isa pa ang lalake/babae ng iba pa siya ay ititiwalag o tatanggalin sa Iglesia ni Cristo. smile

Subscribe to comments feed: [RSS] [Atom]

New Comment

New comments disabled for this post.